1. Prevádzkovateľ internetového eshopu U ňaňa(AUTOCAR-Ťažné zariadenia)s.r.o. Kocmál 460/22 Dolný Kubín 02601 IČO: 36408905 IČ DPH: SK 2020132433
  2. Zodpovedná osoba a kontakt Pracovná doba: Po – Pia: 8.00 – 17.00. Zodpovedná osoba: Michal Pisarčik, e-mail: unana@unana.sk, tel. číslo: 0918880500 
  3. O registrácii “Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe na www.unana.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

OBJEDNÁVKA

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom internetových stránok, ktoré prevádzkuje spoločnosť spoločnosť U ňaňa a to výhradne elektronickou formou, t.j. vyplnením príslušného formulára na internetových stránkach.

Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, prípadne IČO, DIČ, IČ DPH, presné zadanie objednávaného tovaru, množstvo, dátum vystavenia objednávky, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú, respektíve ich zoraďuje podľa vlastných logistických dispozícií. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku v stanovenom termíne, upozorní na to telefonicky kupujúceho a dohodne ďalší postup.

V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu nedostupnosti tovaru predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania, prípadne o možnosti náhrady.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to najneskôr 24 hodín pred požadovaným termínom doručenia. Objednávku je možné stornovať telefonicky, priamo predávajúcemu alebo elektronickou formou. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu elektronickou formou.

Kupujúci má taktiež právo do 24 hodín pred požadovaným termínom doručenia zmeniť zadanie objednávky, a to iba v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Ak tak kupujúci nespraví v stanovenej lehote, je objednávka po overení predávajúcim považovaná za záväznú. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.