Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“).

Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby, ale na druhej strane sa týka kontaktných údajov oprávnených zástupcov týchto právnických osôb, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.

Prevádzkovateľ: Spoločnosť AUTOCAR- Ťažné Zariadenia, s.r.o., založená a existujúca podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb., so sídlom Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka 13935/L, oddiel Sro (ďalej len „Spoločnosť“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: AUTOCAR- Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, telefonický kontakt: +421 43 586 4864, emailový kontakt: autocar@autocar.sk.

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme môcť splniť Vaše ani naše povinnosti určené na daný účel.

Vaše OÚ môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje po stanovených lehotách okamžite vymažeme, ak nebudeme mať iný právny základ na ich ďalšie uchovávanie.

Účel spracovania O.Ú. O.Ú., kt. sa spracovávajú Dotknuté osoby Krajiny mimo EHS, do kt. sa O.Ú. prenášajú Lehota na vymazanie O.Ú. Zdroj O.Ú.
Plnenie práv a povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnymi vzťahmi vrátane predzmluvných vzťahov Meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie prídavkov na deti, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, ročný úhrn vyplateného dôchodku, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanoch, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, podpis Uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa N/A Osobné spisy zamestnancov: 70 rokov, Evidencia dochádzky (denná, týždenná, mesačná): 3 roky, Evidencia práceneschopných: 3 roky, Evidencia nástupov, výstupov, výpovedí: 5 rokov, Popisy pracovných činností: 5 rokov, Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie: 10 rokov, Dohody o vykonaní práce: 5 rokov, Dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny: 10 rokov, Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika: 5 rokov, Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia: 5 rokov, Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie: 5 rokov, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 5 rokov, Mzdový list: 20 rokov, Výplatné listiny: 10 rokov, Záznamy o zaplatených preddavkoch na daň a dani zo mzdy: 10 rokov, Zúčtovanie dávok nemocenského poistenia: 10 rokov, Vyhlásenia k dani zo mzdy: 5 rokov, Zrážky zo mzdy: 5 rokov, Podklady ku mzdám: 5 rokov Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Daňový úrad, Doplnkové dôchodkové sporiteľne, Dôchodkové správcovské spoločnosti, Orgány verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr, inšpektorát práce), Zástupcovia zamestnancov, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Súdy, Orgány činné v trestnom konaní, Exekútor, Iný oprávnený subjekt dotknutá osoba – zamestnanec
Spracovanie účtovných dokladov Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefóne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, rodné číslo, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby, výška pohľadávky/záväzku, iné nevyhnutné na dosiahnutie účelu Zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci dodávateľov/odberateľov, klienti N/A 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Rôzne účtovné doklady, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Daňové doklady 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Výplatné listiny a ostatná mzdová dokumentácia 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Ročné mzdové listy Minimálne 20 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Osobné spisy dotknutá osoba alebo zástupca právnickej osoby, dodávateľ/odberateľ
Evidencia prijatej a odoslanej pošty Meno, priezvisko, telefóne číslo, e-mailová adresa, podpis, iné nevyhnutné na dosiahnutie účelu Príjmatelia a odosielatelia korešpondencie N/A 10 rokov dotknutá osoba
Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov Meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefóne číslo, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, iné nevyhnutné na dosiahnutie účelu Klienti, zákazníci, ich zástupcovia – né FO N/A dotknutá osoba
Plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov Meno, priezvisko, adresa, iné nevyhnutné na dosiahnutie osobnách údajov Zmluvné strany – klient, dodávateľ/odberateľ, ich zamestnanci N/A 10 rokov dotknutá osoba
Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, narušenia bezpečnosti štátu alebo ochrana majetku alebo zdravia Obrazový záznam, zvukový záznam, zvukovo-obrazový záznam Fyzické osoby nachádzajúce sa v monitorovanom priestore N/A 15 dní dotknutá osoba
Ochrana práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa a tretích strán najmä na zaručení bezpečnosti a ochrany Obrazový záznam, zvukový záznam, zvukovo-obrazový záznam Fyzické osoby nachádzajúce sa v monitorovanom priestore N/A 15 dní dotknutá osoba
Kontrola pracovnej disciplíny zamestnancov, ich výkonu, ochrana majetku a iných finančných záujmov zamestnávateľa Obrazový záznam Zamestnanci nachádzajúci sa v monitorovanom priestore N/A 15 dní dotknutá osoba
Podpora predaja: marketingové ponuky, newsletter, informácie o produktoch a novinkách Meno, priezvisko, e-mailová adresa, podpis; v prípade profilovania aj údaje, z ktorých sa vytvára profil na personalizovanú reklamu Klienti, záujemcovia o newsletter a iné marketingové poslolstvá N/A dotknutá osoba
Predaj tovaru zákazníkom e-shopu Meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje, iné nevyhnutné na dosiahnutie účelu Zákazníci e-shopu N/A dotknutá osoba
Prijímanie a preverovanie podnetov o protispoočenskej činnosti Meno, priezvisko, adresa trvalého a prechodného pobytu oznamovateľa podnetu, dátum narodenia, adresa oznamovateľa podnetu na doručenie v elektronickej forme, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania podnetu Fyzická osoba – oznamovateľ podávajúci podnet, fyzická osoba – osoba blízka oznamovateľovi, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi, iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie podnetu a ktorých sa podnet týka N/A dotknutá osoba
Evidencie osobných údajov nevyhnutné na účely plenia povinností ustanovených GDPR, najmä evidencia a vybavovanie práv dotknutých osôb a evidencia bezpečnostných incidentov Osobné údaje nevyhnutné na vedenie evidencie a plnenie povinností podľa GDPR (identifikačné údaje, kontaktné údaje a pod.) Dotknuté osoby, osoby vykonávajúce svoje práva podľa GDPR N/A 5 rokov dotknutá osoba
evidencia logov a iných údajov na účely zabezpečenia sieťovej bezpečnosti a bezpečnosti Osobné údaje potrebné na zaistenie sieťovej bezpečnosti a inej bezpečnosti u prevádzkovateľa Zamestnanci prevádkovateľa, iné osoby relevantné z hľadiska zaistenia bezpečnosti prevádzkovateľa N/A 1 rok dotknutá osoba
Zabezpečenie funkčnosti web stránky a štatistiky na účely jej zlepšenia; marketing a remarketing IP adresa, logy Návštevníci web stránky N/A dotknutá osoba

Práva dotknutej osoby: má nasledovné práva:

 • právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov;
 • právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame;
 • právo na výmaz – môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
 • Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
 • právo na obmedzenie spracúvania – môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 • popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracúvanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 • Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;
 • právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo preto, že je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb;
 • právo na odvolanie súhlasu – ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracúvaním OÚ na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním;
 • právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania;
 • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, uoou.sk.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 GDPR.

V prípade akýchkoľvek otázok k ochrane Vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť  na nás prostredníctvom uvedených kontaktných údajov

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Bez zbytočného odkladu Vám poskytneme informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva prostredníctvom žiadosti o výkon práva dotknutej osoby. V prípade, že túto lehotu budeme v odôvodnených prípadoch potrebovať predĺžiť, budeme Vás o tom včas informovať. Ak by bola žiadosť o výkon práva dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä v dôsledku jej opakujúcej sa povahy, môžeme odmietnuť vybaviť Vašu žiadosť alebo môžeme od Vás požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci naše administratívne náklady na jej vybavenie.